SymposiumWater, de basis van ons leven


Foto: Alexander Lauterwasser

Watersymposium

Zaterdag 4 oktober 2008 van 10.00 - 17.00 uur.
Geert Groote Collega, Frederik Roeskestraat 84, 1076 ED Amsterdam

Alexander Lauterwasser
Over de scheppingskracht van klanken in water (Duitstalig).

Toont schitterende fenomenen op wateroppervlak en aan waterdruppel.

Albrecht Warning
Het water als levenselement in de natuur en de samenhang met de belevingen in de mens (Duitstalig).

Chris Vree
De geneeskrachten van het water.


Foto: Alexander Lauterwasser

Toen de natuuronderzoeker Ernst F.F. Chladni (1766-1827), een tijdgenoot van Goethe, met fijn zand bestrooide glasplaten middels een strijkstok tot trillen bracht en daarbij de naar hem genoemde Chladnische klankfiguren ontdekte, was het, in vele oude scheppingsmythen bezongen en door menig natuurfilosoof aangesproken, motief van een vormgevende kracht van trillingen en klanken misschien voor het eerst tot een voor de mens direct zintuiglijk waarneembaar fenomeen geworden.

In de zestiger en zeventiger jaren van de 20e eeuw lukte het de Zwitserse arts Hans Jenny (1904-1972), deze experimenten door her gebruik van de meest verschillende materialen en de verruiming op trillende vloeibare media doorslaggevend uit te breiden en door een groot aantal fascinerende beelden van klankvormen zichtbaar te laten worden.

Onder de naam 'Kymatika' (uit her Griekse to kyma, de golf) heeft hij dit in enkele boeken beschreven en met indrukwekkende foto‘s en films gedocumenteerd. In een voortzetting van dit werk gaar het Alexander Lauterwasser enerzijds om een verdieping van afzonderlijke door Hans Jenny al aangetoonde trillingsfenomenen en in het bijzonder om de stapsgewijze uitwerking van een fenomenologie en typologie van de door trillingen teweeggebrachte vormen; anderzijds gaat zijn interesse uit naar het grote thematische bereik van de vorm- en plastische ontwikkelingsprocessen in de naruur tot vragen betreffende de morfogenese van organismen.


Foto: Alexander Lauterwasser

In deze werkzaamheid staan voor Alexander Lauterwasser noch alleen natuurwetenschappelijke noch uitsluitend esthetische uitgangspunten op de voorgrond. Zijn drijfveer is om tot een integratie van wetenschap, filosofie en kunst, een onbevangen aanschouwen, een levend denken en een essentieel vragen te komen. Vandaar dat uit de meest verschillende gebieden, zoals filosofie, wetenschap, mythologie, dichtwerken en andere kunsten, een veelheid aan aspecten en gedachten worden aangedragen.

Alexander Lauterwasser, onderzoeker en filosoof. Geboren 1951, studeerde filosofie en psychologie. Intensieve uiteenzetting met vragen der morfogenese. Sinds 1992 zelf actief bezig met Kymatika, Chladnische klankfiguren en trillingsfenomenen in water alsmede het zichtbaar maken van de vormscheppende processen van trillingen, klanken en muziek in het medium water. Gedurende de voordrachten zal Alexander Lauterwasser -onder vertoning van fantastische (film)beelden op een groot scherm- spreken over:

Kosmogonie en klank Mythologisch - Filosofisch
Trillingen en klanken Fenomenologisch - Natuurkundig
Chladnische klankfiguren Trillende schotels — Trillende lichamen — Trillend leven
Water-klank-beelden Trillende waterdruppels — Stilstaande golven — Zelforganisatie en vormontwikkeling
Water-klank-beelden Door muziek gevormd

Meer informatie en reserveringen.