ArtikelDe Schumann Resonantie en menselijke psychobiologie

Onze hersengolven delen en zijn afgestemd op bepaalde frequenties van de Schumann Resonantie, de ELF signalen die pulseren tussen de aardkorst en de ionensfeer.

Het ritme van planeten en menselijke gezondheid
Lewis B. Hainsworth uit Australië schijnt de eerste onderzoeker te zijn die inziet dat er een relatie bestaat tussen hersengolf-frequenties en natuurlijke circulerende ritmische signalen - de zogenaamde Schumann Resonantie (SR) - in de ruimte tussen de oppervlakte van de Aarde en de ionensfeer. Hainsworth deelde in 1975 zijn kennis met Dr. Robert O. Becker, expert in elektromagnetische vervuiling, en met neurologen van de Harvard universiteit.

In 1977 werd dit fenomeen - de relatie tussen hersengolf-ritmes en het spectrum van de natuurlijke Aarde ELF (Extreem Lage Frequentie) signalen - de basis voor Itzhak Bentov's 'Stalking the wild pendulum' (Dutton 1977). Latere onderzoeken bevestigden de relatie met menselijke gezondheid en welzijn en zelfs tot ESP of psi fenomeen.

Hainsworth stuurde een noodkreet over gevaarlijke EM (ElectroMagnetische) vervuiling, waarvan de gevaren in het niet zinken vergeleken bij de bedreiging van technologie zoals HAARP (High-frequency Active Auroral Research Program), die gewelddadige trillingen de Aarde instuurt, die mogelijk het hele elektromagnetische veld van de planeet verstoren en die zeker de biosfeer aantasten en dus het menselijk welzijn in het algemeen.

Sommige onderzoeken suggereren dat de frequentie van de basis Schumann Resonantie onlangs is gestegen, mogelijk bedreigend voor de hele biosfeer, menselijk welzijn en onze evolutionaire toekomst. Alle biologische processen zijn een werking van interacties van elektromagnetische velden. Elektromagnetische velden zijn de samenhangende schakel tussen de wereld van gedaante en patronen van klanken. Ze omvatten gestalts of patronen van informatie. De brug die resonanties van ons zonnestelsel en hersenfrequenties met elkaar verbindt, zetelt in ons menselijke DNA helix, die tezamen evolueerde met Aarde.

Elektrisch ingenieur Lewis B. Hainsworth was één van de eersten die suggereerde dat menselijke gezondheid verbonden is met geofysische parameters via natuurlijke voorkomende Schumann's ELF. Zijn hypothese identificeerde natuurlijke voorkomende kenmerken die het frequentie spectrum van menselijke hersengolf-ritmes bepalen:
De frequenties van natuurlijke voorkomende elektromagnetische signalen, die circuleren in de elektrische weerklinkende holte begrensd door de Aarde en de ionensfeer, hebben de 'evolutie' of ontwikkeling van de frequenties van de werking van de voornaamste menselijke hersengolf signalen beheerst of bepaald. Het alfaritme in het bijzonder bevindt zich op een dusdanige positie dat het onder geen enkele omstandigheid kan lijden onder omvangrijke inmenging van natuurlijk voorkomende signalen.

Hainsworth concludeerde dat de frequenties van menselijke hersengolven evolueerden als gevolg van deze signalen. Als zijn hypothese correct is, zijn omstandigheden voor evolutionaire veranderingen in menselijke hersengolfpatronen nu tot stand gebracht. Bovendien kunnen variaties in deze patronen matige tot desastreuze gezondheids- en gedragsveranderingen voortbrengen.

De aard van de toegepaste prikkel maakt het moeilijk om reacties rechtstreeks te identificeren, aangezien ze zeer waarschijnlijk voorkomen in de vorm van stress gerelateerde kwalen. Daarom zullen ze te zien zijn als een drastische toename in mentale verstoring, antisociaal gedrag, psychosomatische kwalen en neurologische stoornissen. Sommige verschijnselen van elektrische velden zijn al in verband gebracht met abnormale celgroei en een afname in immuniteitscompetentie.

Van al deze factoren kun je verwachten dat ze leiden tot "nieuwe" ziekten, waarschijnlijk gepaard gaand met een afname van weerstand tegen vele kleine infecties, een toename van kwalen die gerelateerd zijn aan abnormale celontwikkeling, waaronder kanker, aangeboren afwijkingen en onvruchtbaarheid, en een toename van psychische stoornissen, bijvoorbeeld drugsgebruik en zelfmoord. Deze bestaande psychebiologische problemen kunnen in schaal toenemen, maar kunnen bestudeerd worden op afwijkingen van "normale" alfa cycli van 10.4 Hz, met opspoorbare veranderingen in psychologische karakteristieken en mentale vermogens.

Daarom drong Hainsworth hevig aan dat onderzoek uitgevoerd moest worden naar wijd uitgespreide metingen van de natuurlijke frequentievariaties van SR signalen en veldkrachten en dat het vergeleken moest worden met statistieken die hiervan het gevolg zijn zoals hartaanvallen, zelfmoordpogingen, verkeersongelukken, sociaal geweld, huiselijk geweld, misdaad, etc. Studies worden vaak uitgevoerd op deze afleidbare manier (zoals de studies van Krippner en Persinger), zoekend naar samenhang tussen het fenomeen van het licht van Aarde en tektonische spanning en meldingen van UFO waarnemingen, meldingen van ontvoeringen en andere afwijkende psychofysische ervaringen naar een elektromagnetische connectie die tijdelijke hersenberoertes kan verklaren.

Wij raden zeer zeker aan dat de samenhang van duidelijke veranderingen van SR frequenties bestudeerd moet worden in relatie tot microgolfstraling, ELF signalen en HAARP naar zowel de gevolgen op korte als lange termijn. We hebben ergens anders discussies gevoerd over de duidelijk merkbare indirecte gevolgen van onder meer EM vervuiling en 10-50 Hz modulaties op het menselijke systeem (Miller & Miller, “Synthetic Telepathy”, 2001).

We hebben ook discussies gevoerd over de voordelen voor het menselijke welzijn en ontspanning door het binnenkomen en het met zich meevoeren van deze natuurlijke ritmes (The Diamond Body, 1981). Wanneer een persoon in diepe ontspanning is, kunnen langzame ritmische sinusgolfpatronen ontdekt worden in zowel EEG en de hart/aorta resonerende heen-en-weer of op-en-neergaande beweging in het 7-8 Hz bereik. Resonantie vindt plaats wanneer de natuurlijke vibratiefrequentie van een lichaam aangevuld worden door vibraties van dezelfde frequentie van een ander lichaam. De heen-en-weer of op-en-neergaande bewegingen veranderen de omgeving op een periodieke manier. Tot zover, staande golven in het lichaam, of het nu tijdens meditatie c.q. ontspanning is of niet, kunnen aangedreven worden door een groter signaal. Progressief aangevulde golfvormen, gecreëerd door resonantie, resulteren in grote heen-en-weer of op-en-neergaande bewegingen die andere circuits in het lichaam beïnvloeden die afgesteld zijn op die frequenties. Een hiërarchie van frequenties koppelt dus onze psychebiologische ego’s aan de harmonische frequentie van de elektrische lading van Aarde die natuurlijk pulseert op dezelfde frequenties. Dit is eigenlijk geen toeval omdat we producten zijn die zich aanpassen aan onze omgeving.

Onze planeet is omgeven door een laag van elektrisch geladen deeltjes die de ‘ionensfeer’ genoemd wordt. De laagste laag van de ionensfeer ligt grofweg 60-80 kilometer (40-50 mijl) van de aardkorst, en over deze geladen laag is bekend dat het radiogolven reflecteert. Bombardementen door HAARP signalen “duwen” deze grenslaag weg, waarmee het natuurlijk pulserende ritme wordt veranderd. Natuurlijke schommelingen vinden dagelijks plaats door de maan maand, en door zonnevlammen.

Omdat de ionensfeer een hoog geladen laag is, vormt het een zogenaamde condensator met Aarde. Dit betekent dat er een verschil is in elektrische vermogens tussen deze twee, de Aarde is negatief geladen en de ionensfeer is positief geladen. Deze vermogens variëren enigszins, maar is ongeveer 200 volt per meter. Dit is een fundamenteel type elektrische generator. De zonnewinden, die een wisselwerking hebben met de bovenste atmosfeer rotatie, werken als de incasseerder en contactpunten van een generator. De lagere atmosfeer kan gezien worden als een accu voor dit vermogen.

Dit elektromagnetische veld rondom Aarde zou je kunnen zien als een gelatinepudding. Wanneer onze lichamen bewegen en vibreren, worden deze bewegingen doorgegeven aan de omgeving en omgekeerd. Deze velden hebben niet alleen invloed op onze lichamen, ze beïnvloeden ook de ladingen in onze lichamen. Als we op de grond staan, onder normale omstandigheden, zijn we geaard. Ons lichaam werkt dan als een gootsteen voor het elektromagnetische veld en eigenlijk verstoort het de krachtlijnen enigszins. Het menselijke lichaam heeft ook een eigen elektrostatisch veld rondom zichzelf. Deze veldlijnen zijn het resultaat van diverse biochemische reacties in het lichaam. Het hieruit voortvloeiende bio-veld koppelt ons aan het iso-elektrisch veld van de planeet (Miller & Miller, 1981).

In 1957 berekende de Duitse natuurkundige Dr. W.O. Schumann de Aarde/ionensfeer holte resonantie frequenties (die naar hem zijn vernoemd). Hij stelde vast dat de meest overheersende staande golf op ongeveer 7.83 Hz uitkomt. Een “afgestemd systeem” bestaat uit tenminste twee heen-en-weer of op-en-neergaande bewegingen die identieke resonantiefrequenties hebben. Als één van die bewegingen begint uit te zenden, zal de andere beweging kort daaropvolgend geactiveerd worden door het signaal, in het proces van resonantie, als een lading of zoals brandhout (daarbij het resonantie fenomeen ontstekend tussen de neuronen). Het wordt duidelijk dat in diepe meditatie, wanneer hersengolven van alfa en theta ritmes in golven bewegen dwars door het gehele brein, een resonantie mogelijk is tussen de mens en de planeet. Energie en informatie die in een veld vastliggen worden overgedragen. Misschien communiceert de planeet met ons in haar oertaal van frequenties.

De invloed van natuurlijk optredende Schumann resonantie signalen op de evolutie van hersengolfpatronen is uitdrukkelijk vastgesteld dat elektrische velden met zwakstroom evolutionaire veranderingen kan voortbrengen, aldus Hainsworth. De elektrische velden die voortgebracht worden door moderne elektro-technologie zijn dan mogelijk bronnen van evolutionaire veranderingen. De karakteristieken van sommige vormen die dit resultaat geven, zouden in overweging genomen moeten worden. Sommige velden kunnen mogelijk de overleving van bestaande vormen verhinderen. Aangezien er te weinig beschikbare gegevens zijn, ontbreken precieze metingen en moeten daarom kwantitatief waardeloos zijn. Technologie zal niet alleen een verandering brengen aan menselijke evolutie, maar heeft menselijke evolutie inmiddels al veranderd. Alleen omvangrijk onderzoek naar de natuurlijk plaatsvindende signalen zullen een aanknopingspunt geven om te laten zien welke resultaten plaats zouden kunnen vinden.

De mogelijkheid bestaat dat menselijke gezondheid verbonden is met geofysische parameters door de manier waarop Schumann resonanties plaatsvinden. Er zijn een aantal pogingen gedaan om de samenhang door middel van geomagnetische en ionensferische stormen te ontdekken. De samenhang komt door middel van het biologische feit dat het menselijke systeem blijkbaar gevoelig is voor zulke zwakstroom ELF signalen. We weten niet wat de reikwijdte van zo’n samenhang kan zijn.

Geomagnetische stormen zijn de magnetische veranderingen die geproduceerd worden door ionosferische stormen, en zijn dus verbonden met omstandigheden die in staat zijn de SR signalen te veranderen. Niettemin, hoewel zulke stormen deze veranderingen kunnen produceren, geven metingen naar deze parameters geen indicatie of de resonantiesignalen veranderd zijn of niet. Aangezien de onverstoorde staat van de ionensfeer correspondeert met de normale SR patronen, zijn ionosferische verstoringen vervolgens het meest aangewezen om abnormale patronen te produceren, maar zal dat niet noodzakelijk in alle gevallen doen. Als biologische reactie verbonden is met Schumann resonanties, zal dit iedere aanwijsbare connectie reduceren met geometrische of ionosferische gegevens.

Als je de relatie tussen geofysische en biologische omstandigheden wilt proberen vast te stellen, kan dat extreem complex worden. De frequenties van de SR signalen veranderen door ionosferische omstandigheden. Deze omstandigheden veranderen dagelijks, per seizoen en door variaties in zonneactiviteit, die haar beurt varieert met de 11-jarige zonnevlekkencyclus en ook met de 27-29 dagen maancyclus, vooral tijdens perioden wanneer activiteit van zonnevlekken minimaal is. Het getij van de maan die veranderingen brengt in de hoogte en dikte van de lagen, kunnen soms ook de dimensieholten beïnvloeden en hieruit de Schumann frequenties. De sterke ELF signalen van HAARP kunnen dit ook.

We zouden in ons achterhoofd moeten houden dat als sommige signalen schadelijk zijn, dan kunnen andere omstandigheden heilzaam zijn. Dit betekent dat als bijvoorbeeld omstandigheden door seizoen en getij geresulteerd hebben in signalen die een biologische verstoringtoestand is, dan kan de komst van een zonnevlam resulteren in veranderingen in de signalen, die de signalen in een biologische heilzame toestand brengt. Het omgekeerde kan ook plaatsvinden.

Als we gevoelig zijn voor ELF signalen, en wanneer vervolgens deze factoren overwogen zijn, zouden we verwarring verwachten als we ieder effect op geofysische veranderingen willen verbinden. Bijvoorbeeld er kunnen gevolgen zijn van klassieke (toe)stand van de maan in sommige jaren als beschadigende signalen overeenstemmen met volle maan, en vervolgens zou in andere jaren observaties en analyses laten zien dan de effecten niet door de maan(stand) komen.

Een analyse naar de samenhang tussen het voorkomen van ionensferische verstoring en het opnamecijfer van Heathcote Hospital ( Perth, West Australië) die in totaal ongeveer 3 jaar bestrijkt, indiceert dat wanneer een verstoring plaatsvindt dan verandert het opnamecijfer. De waarschijnlijkheid dat verbanden willekeurig zouden zijn was in de orde van 2000:1 tegen. Niettemin, het feit dat het cijfer soms steeg en soms daalde, lieten zien dat ionensferische stormen het cijfer veranderde van het voorkomen van mentale stoornissen op een manier dat consistent is met de verandering die afhankelijk is van de daadwerkelijke oorzaken die verbonden zijn met variaties in de Schumann resonantie signalen, Op dat punt besloot Hainsworth zich te concentreren op het proberen te verkrijgen van wat observatiewerk waar hij mee bezig was om de SR signalen te meten.

Hainsworths organisatie gebruikte een 2.000 omwentelingen, 1 m2 antenne en nog een van 1/3 m2, plus versterkers die signalen van 0 tot 30 Hz aankunnen. Zijn versterkte Schumann signalen werden geanalyseerd in een laboratorium. In één geval viel het signaal naar nul versterkt toen een zonnevlam plaatsvond, en herstelde zich niet tot ongeveer anderhalf uur erna. Het was aanvankelijk iets onder de 7 Hz en kwam terug op iets meer dan 6 Hz. Zijn volgende stap zou een golfanalysator te ontwikkelen die individuele signalen eruit zou proberen te pikken. Maar de achteruitgaande gezondheid van zowel hijzelf als zijn vrouw verhinderde dit.

De waarde van de voortgang van zijn ontkiemende werk is nu toegenomen meervoudig vanwege de bedreiging van de aangeboden US Missile Defense Shield. Dit is het resultaat van het HAARP programma van de Verenigde Staten in Alaska, wiens raison d’être of missieverklaring, waarvan beweerd wordt dat ze zich bezig houden met nationale veiligheid, is vaag ofwel opzettelijk misleidend.


Dit artikel werd geschreven door Richard Alan Miller en Iona Miller (Nexus Magazine) en werd vertaald door de redactie van Niburu.nl