OnderzoekMuziekstemming in A=432 Hz prettiger A=440 Hz

Onderzoek van de studenten Ginger en Sandy Breeveld leidt tot bovenstaande conclusie Hieronder de conclusies van het rapport. Het gehele rapport met grafieken is aan te vragen bij de auteurs door een e-mail te sturen aan sandybreeveld@hotmail.com

Conclusie

Vraag 1:
Is er een verschil in de coherentie van het hartritme waarneembaar tijdens het luisteren naar muziek in verschillende stemmingsfrequenties?

In grafiek 1 is de procentuele verandering van de hartslagcoherentie tijdens het luisteren naar muziek gestemd in 432 Hz ten opzichte van de hartslagcoherentie tijdens het luisteren naar muziek gestemd in 440 Hz weergegeven.

Wanneer je grafiek 1 bekijkt, valt het op dat wanneer er sprake van een toename is, deze vele malen groter is de afname. Dit zou gemakkelijk te verklaren zijn als de muziek in de 432 Hz stemming enkel als 2e nummer zou zijn beluisterd. In dat geval zou de procentuele (relatieve) toename in hartslagcoherentie dan ook simpelweg aan het verstrijken van de tijd te wijten zijn.

Dit is echter niet het geval.
In grafiek 2 is duidelijk te zien dat de grootste procentuele toenamen zijn verkregen wanneer de muziek in 432 Hz als eerste wordt beluisterd. Dit maakt korte metten met de eerder genoemde beredenering omdat de hogere coherentiescores in die gevallen niet aan het verstrijken van de tijd te danken zijn. Omdat de overige factoren van invloed zijn geminimaliseerd en de proefpersonen verder exact hetzelfde zijn behandeld is de enige conclusie die op basis van deze resultaten te trekken valt deze:

Het luisteren naar muziek gestemd in A=432 Hz resulteert in een hogere coherentie van de hartslag dan bij het luisteren naar muziek gestemd in de huidige ge´nternationaliseerde pitchstandaard waarbij A=440 Hz.

Deze conclusie komt overeen met onze hypothese.

Vraag 2:
Welke van de door stemvorken geproduceerde tonen wordt als minst prettig ervaren? 440 of 432 Hz?

76,66% van de ondervraagden ervaren de toon met de frequentie van 432 Hz als de meest aangename. 23.33% van de ondervraagde was van mening dat de toon met de frequentie van 440 Hz de meest aangename was.

Deze resultaten bevestigen onze hypothese.

Vraag 3:
Welke van de door de schoolzoemer geproduceerde tonen wordt als meest prettig ervaren? 440 of 432 Hz?

Toon 2, in 432 Hz, wordt door 65% van de ondervraagden die er een mening over hadden als het prettigst ervaren. Ook dit wijst erop dat de hypothese juist is.

Hoofdvraag:
Wat voor invloed heeft de stemming van muziek op het hartritme van de mens?

Duidelijk moge nu zijn dat de stemming van muziek invloed heeft op het hartritme. Wat voor invloed precies is bij iedereen natuurlijk verschillend. Maar de resultaten van ons onderzoek wijzen allemaal op een bevestiging van de hypothese. Dat muziek in de a=432 stemming een positief effect heeft op het hartritme. De hartslag varieert regelmatiger waardoor het lichaam ook als geheel coherenter wordt. Een positief effect hiervan is dat je beter in je vel gaat zitten en als geheel beter kunt functioneren.

Bron: Niburu.nl, 06-04-2007